O Concello de Ourense reestruturará esta semana as áreas de goberno

O Concello de Ourense reestruturará esta semana as áreas de goberno seguindo o criterio polo que sempre tivo preferencia o alcalde, “baseado nunha agrupación de cometidos coherente, que favorece empregados comúns e as sinerxias. Así, aumentará a eficiencia dos recursos e o servizo ao cidadán”.

Concello de Ourense
Concello de Ourense

As 16 áreas actuales pasarán a ser 10, do modo seguinte: 

  • Alcaldía
  • Administración xeral e loxística
  • Contratación e avogacía consistorial
  • Facenda
  • Política social
  • Seguridade cidadá e mobilidade
  • Obras públicas, servizos urbanos e medio ambiente.
  • Urbanismo, vivenda e patrimonio
  • Servizos especiais. Esta área agrupará a todos os xefes de servizo e empregados, nunha mesma ubicación física de dependencias municipaís a partires de setembro.
  • Deportes

Cada concelleiro do goberno municipal xestionará 2 áreas e o alcalde 4:

– Armando Ojea: Contratación/Avogacía e Facenda
– Antonio Fernández: Administración Xeral-Loxística e Urbanismo
– Telmo Ucha: Seguridade/mobilidade e Servicios Sociaís
– Gonzalo Jácome: Alcaldía, Obras Públicas/Medio Ambiente, Servizos Especiais e Deportes.

Os cambios serán operativos desde o xoves, 4 de agosto

Detalle das áreas

1 – ALCALDÍA

1.1- Correspóndelle a dirección e coordinación das áreas delegadas do Goberno Municipal, mediante o exercicio das seguintes competencias:

a) A dirección da política, goberno e administración municipal

b) O establecemento das directrices xerais da acción de goberno, asegurando a súa continuidade

c) A superior dirección do persoal ao servizo da administración municipal

d) As facultades de control do exercicio das competencias delegadas previstas no artigo 37.1 do Regulamento orgánico.

e) As funcións de representación e dirección política do Concello.

Da xefatura desta área , dependerán directamente:

A/ Órganos directivos de control, fe pública e asistencia legal:Secretaría Xeral do Pleno, Oficialía Maior, Intervención, Tribunal Económico Administrativo e Asesoría Xurídica

B/ Coordinador Xeral de Administración Municipal (Xefatura administrativa da área de alcaldía) – Administración Transversal

C/ Director Xeral de Innovación Tecnolóxica e Dinamización administrativa

D/ Director Xeral de Recursos Humanos

E/ Cooperación Institucional

1.2 – RECURSOS HUMANOS

1.3.- SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN

2.- ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL E LOXÍSTICA

A xestión dos servizos comúns ao conxunto da administración municipal non atribuídos de forma específica a outra área.

Servizos xerais: inclúe as seguintes funcións:

2.1.- Arquivos e Rexistros administrativos

2.2- Padrón e estatística

2.3 – Parque móbil

2.4.- Órganos de Goberno (inclúe protocolo e representación, dietas concelleiros/as, transferencias institucionais, etc…).

2.5.- Xestión de edificios municipais (inclúe mantemento e investimento en dependencias municipais).

2.6.- Mantemento de edificios educativos e servizo conserxerías

2.7.- Protección de datos.

2.8.- Rexistro de parellas de feito.

2.9.- Prensa e comunicacións.

2.10.- Transparencia

2.11.- Patrimonio e responsabilidade patrimonial e Inventario xeral de bens

2.12.- Atención Cidadá (información, axuda, explicacións, xestiones breves…)

2.13.- Participación Cidadá (Propostas, reclamacións e xestión das Asociacións veciñais)  

3.- ÁREA DE CONTRATACIÓN e AVOGACÍA CONSISTORIAL

Xestión das contratacións suxeitas á Lei de contratos do sector público, exceptuados os contratos menores, e sen prexuízo do establecemento de instrucións xerais para a coordinación dos procedementos de contratación menor, que corresponderá a esta área.

– Inclúese Avogacía Consistorial

– Equipo de TAXS transversal

4.- ÁREA DE FACENDA

4.1.- Xestión económica e orzamentaria

4.2.- Xestión Tributaria e recaudatoria

4.3.- Tesourería

5.- ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL

5.1.- Asuntos Sociais.

5.2.- Muller e Igualdade.

5.3.- Saúde.

5.4.- Cemiterios.

5.5.- OMIC

6.- ÁREA DE SEGURIDADE CIDADÁ e MOBILIDADE

6,1.- Policía

6.2.- Bombeiros

6.3.- Protección Civil

6.4.-Transporte público (Autobuses, Taxis, Bicis).

6.5.- Mobilidade

7- ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIZOS URBANoS E MEDIO AMBIENTE.

7.1.- Obras publicas e Infraestruturas.

7.2.- Servizo de augas.

7.3.- Servizo eléctrico.

7.4.- Mantemento viario e mobiliario urbano

7.5.- Obras de instalación termais (investimento e mantemento)

7.6.- Parques, Xardíns e Marxes Fluviais (investimento e mantemento)

7.7.- Limpeza Viaria (incluíndo zonas termais)

7.8.- Control de calidade ambiental e sostibilidade

7.9.- Limpeza de terreos en solo rústico e urbano, e prevención e defensa contra os incendios forestais

7.10.-  Perímetro rural; comprende:

          – Mantemento e conservación ordinaria das vías públicas do perímetro rural.

          – Mobiliario urbano no perímetro rural.

          – Enxeñería e cartografía no perímetro rural.

          – Control de obras no perímetro rural.

8.- URBANISMO, VIVENDA E PATRIMONIO

8.1.- Urbanismo, licenzas e vivenda.

8.2.- Xestión urbanística e planeamento; Arqueoloxía; Expropiacións urbanísticas.

8.4.- Oficina PERI

8.5.- Comercio (venda ambulante, mercados de abastos (ocupacións de espazo público , veladores, licenzas…)

9 – ÁREA DE SERVIZOS ESPECIAIS:

9.1.- Promoción Económica (Emprego e Formación Ocupacional, Recursos Europeos e outros. Captación de fondos, 

9.2.- Turismo

9.3.- Xestión termal

9.4.- Artes e festexos (Festexos, Artes escénicas, Exposicións e museos, Iluminación de festexos, ornamentación, e estruturas estacionais).

9.5.- Impulso educativo (Escolas de Música e Teatro, Cursos e actividades educativas,  Consorcio UNED)

9.6.- Xuventude. comprende a Casa da Mocidade.

9.7.- Voluntariado.

10.- DEPORTES

10.1.- CMD (Consello Municipal de Deportes)

Pin It on Pinterest

Scroll al inicio
Utilizamos nuestras Cookies y alguna de terceros para poder ofrecerte la mejor experiencia cuando visites Ourense.com. Si lo deseas, puedes informarte en nuestra web sobre cada una de las Cookies que usamos e incluso también eliminar aquellas que no sean esenciales. Para una mejor experiencia con nosotros te ofrecemos la posibilidad de activar o desactivar las cookies no imprescindibles en cualquier momento desde el menú correspondiente. Nuestra Política de Privacidad también está a tu servicio.    Más información
Privacidad